Acupunctuur en kruiden geneeswijze praktijk Zhong Long
Praktijk voor acupunctuur en kruiden geneeswijze Zhong Long

Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliŽnt en de therapeut. Afspraken voor een consult die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt de therapeut zich het recht om de gereserveerde tijd bij de cliŽnt in rekening te brengen. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliŽnt in verzuim met ingang van de ťťnendertigste dag na factuurdatum. Zodra de cliŽnt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliŽnt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,00 euro, alles exclusief omzetbelasting.

Klachten

Wij doen ons best om op een efficiŽnte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze patiŽnten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt u het beste hierover contact met ons opnemen. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren, en dan horen wij dat graag want daar leren we van hoe dit in de toekomst te voorkomen. Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 0317-479740.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiŽnt. De medewerkers van de praktijk gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.

Huisregels

Onze huisregels zijn er om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliŽnten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden om een veilige en prettige omgeving te creŽren

Informatie over praktijk en behandeling

Tarieven
Voorwaarden
Contactinformatie
Vaak gestelde vragen
Links
Sitemap

Nieuws over de praktijk

Nieuwe site over Chinese kruidengeneeskunde
Een bloedanalyse apparaat voor Zhong Long
Een kookketel voor Zhong Long